Line Open Chat
สแกนสอบถามแนวทางการกรอกข้อมูล
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจ!โปรดทราบ : ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล


เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน ท่านสามารถยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ ผ่านช่องทางระบบ e -TAX ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ฟอร์มตัวชี้วัด (ฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ทุกแบบ) (ดาวน์โหลด Form รวม)
• ด้านการประหยัดพลังงาน (แนบข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แบบ A) (ดาวน์โหลด Form A) *แนะนำ Download ผ่าน Browser Firefox
• ด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ (แนบข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แบบ B) (ดาวน์โหลด Form B) *แนะนำ Download ผ่าน Browser Firefox
• ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (แนบข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แบบ C) (ดาวน์โหลด Form C) *แนะนำ Download ผ่าน Browser Firefox
• ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แนบข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แบบ D) (ดาวน์โหลด Form D) *แนะนำ Download ผ่าน Browser Firefox
• ด้านการวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (แนบข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แบบ E) (ดาวน์โหลด Form E) *แนะนำ Download ผ่าน Browser Firefox
• ด้านอื่น ๆ โปรดจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม

ประกาศ สกท. ที่ ป.3/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ดาวน์โหลด)

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-tax (คลิ๊กที่นี่)

     ***การเข้าใช้งานในระบบนี้ให้ใช้ username และ password เดียวกับรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าของโครงการ***
หากท่านไม่มี username และ password (คลิ๊กที่นี่) โดย E-Mail ทีระบุต้องเป็น E-Mail ที่ใช้ในการขอการส่งเสริม ระบบจะส่ง Link Reset รหัสผ่านไปยัง E-Mail นั้น
หากจำ E-Mail ไม่ได้ กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียน E-Mail ใหม่ เพื่อกรอกฟอร์มขอรับรหัสผ่านใหม่

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลในระบบ (อีเมลและเบอร์ติดต่อ)

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 (ดูแล กองส่งเสริมการลงทุน 1 และกองส่งเสริมการลงทุน 2 ) Add Line: https://lin.ee/ZrutYbr
• คุณพัชรีพรรณ เรียนทัพ โทร. 02-553-8111 ต่อ 6150 อีเมล patchareephan@boi.go.th
• คุณปัทมาภรณ์ คุ้มกัน โทร. 02-553-8111 ต่อ 6152 อีเมล pattamaphon@boi.go.th
• คุณจิราภรณ์ เยี่ยมสถาน โทร. 02-553-8111 ต่อ 6117 อีเมล jiraporn.c@boi.go.th

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 (ดูแล กองส่งเสริมการลงทุน 3, กองส่งเสริมการลงทุน 4 และกองบริหารการลงทุน 5 (เดิม)) Add Line: https://lin.ee/RUCvidq
• Call Center ให้คำปรึกษา E-TAX โทร. 02-553-8111 ต่อ 2106
• คุณกรณิศ ชุติวรรณ์ โทร. 02-553-8111 ต่อ 6104 อีเมล koranis@boi.go.th (ธุรการผู้รับเรื่อง)
• คุณรสสุคนธ์ สังข์วารี โทร. 02-553-8111 ต่อ 6165 อีเมล rossukon@boi.go.th (ธุรการผู้ส่งเรื่องออก)
• คุณศิริลักษณ์ สุวรรณกูล โทร. 02-553-8111 ต่อ 6185 อีเมล siriluk@boi.go.th (ธุรการผู้ส่งเรื่องออก)

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ (ด้านเทคนิค) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ict call center โทร 02-553-8111 ต่อ 8473 อีเมล ict.hotline@boi.go.th

หมายเหตุ: