Line Open Chat
สแกนสอบถามการใช้งานระบบ
กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจ!
ประกาศ : เพื่อเป็นการเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเชื้อไวรัส COVID – 19
สำนักงานได้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31
เป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือก่อนครบกำหนดเวลายื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด. 50) ไม่น้อยกว่า 30 วัน
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 0 2553 8111 กด 1
อีเมล์ head@boi.go.th

ประกาศ : สำนักงานได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็น 5 กองแล้ว ให้ส่งคำขอตามบัตรแรกที่ขอใช้สิทธิ ( ดูกองใหม่)
    
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-tax (คลิ๊กที่นี่)

การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิฯ นี้ไม่รวมโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุบประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการแข็งค่าของเงินบาท หากท่านได้รับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าวให้ท่านรายงานตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ( ดาวน์โหลดที่นี่)

     ***การเข้าใช้งานในระบบนี้ให้ใช้ username และ password เดียวกับรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าของโครงการ***
หากท่านไม่มี username และ password (คลิ๊กที่นี่) โดย E-Mail ทีระบุต้องเป็น E-Mail ที่ใช้ในการขอการส่งเสริม ระบบจะส่ง Link Reset รหัสผ่านไปยัง E-Mail นั้น
หากจำ E-Mail ไม่ได้ กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียน E-Mail ใหม่ เพื่อกรอกฟอร์มขอรับรหัสผ่านใหม่

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลในระบบ (อีเมลและเบอร์ติดต่อ)

กองบริหารการลงทุน 1
นางสาวอรทัย พิทยธนากุล โทร. 02-553-8394 อีเมล oratai.p@boi.go.th
นายสถาปนา พรหมบุญ โทร. 02-553-8335 อีเมล sathapana@boi.go.th
นางสาววัลภา หนูนวล โทร. 02-553-8284 อีเมล wanlapa@boi.go.th

กองบริหารการลงทุน 2
นายวรชาติ ชูชม โทร. 02-553-8111 ต่อ 8295 อีเมล vorachat@boi.go.th
นายพลกฤษณ์ ทวีสุนทร โทร. 02-553-8111 ต่อ 8232 อีเมล phonkrit@boi.go.th
นายวุฒิ สุทธเสถียร โทร. 02-553-8111 ต่อ 8281 อีเมล wut@boi.go.th
นางสาวพิชญา เกียรติมณีรัตน์ โทร. 02-553-8111 ต่อ 8443 อีเมล phichaya@boi.go.th
นางสาวประภา สุทธิประภา โทร. 02-553-8111 ต่อ 6145 อีเมล prapa@boi.go.th
นางสาววิสุชาดา โชตินอก โทร. 02-553-8426 อีเมล wisuchada@boi.go.th

กองบริหารการลงทุน 3
นางสาวพัชรีพรรณ เรียนทัพ โทร. 02-553-8111 ต่อ 6150 อีเมล patchareephan@boi.go.th
นางสุรินทร์ สมเหนือ โทร. 02-553-8111 ต่อ 8358 อีเมล surin@boi.go.th

กองบริหารการลงทุน 4
นางจินจณา โอสถธนากร โทร. 02-553-8133 อีเมล jinchana@boi.go.th
นางสาวภัทร์นรินท์ คะนาค โทร. 02-553-6156 อีเมล phatnarin@boi.go.th
นางสาววราภรณ์ ชะฎาทอง โทร. 02-553-8111 ต่อ 6172 อีเมล varaporn.c@boi.go.th

กองบริหารการลงทุน 5
นางสาวฑิมภ์พร ประสิทธิ์ไพศาล โทร. 02-553-8422 อีเมล timporn@boi.go.th
นางสาวศิวพร ศิริวัฒน์ โทร. 02-553-8111 ต่อ 6187 อีเมล siwaporn@boi.go.th
นางสาวศิถี ตันบุนเต็ก โทร. 02-553-8111 ต่อ 8298 อีเมล sithee@boi.go.th

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ (ด้านเทคนิค) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นายปองพล รอดสวัสดิ์ โทร 8395 อีเมล pongpon@boi.go.th

     เปิดใช้งานระบบ E-Tax อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และจะยกเลิกการให้บริการการยื่นแบบคำขอใช้สิทธิเป็นเอกสารในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ตามลิงค์ประกาศ
หมายเหตุ: